Horaire mediatheques 4

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Médiathèque André Malraux 12:00 à 19:00 10:00 à 19:00 12:00 à 19:00 12:00 à 20:00 10:00 à 19:00
Médiathèque Cronenbourg 15:00 à 19:00 10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 17:00
Médiathèque Elsau 14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 15:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 17:01
Médiathèque Gisèle Halimi 12:00 à 19:00 10:00 à 18:00 12:00 à 18:00 12:00 à 19:00 10:00 à 17:00
Médiathèque Hautepierre 13:00 à 18:00 13:00 à 18:00 13:00 à 18:00 13:00 à 18:00 10:00 à 18:00
Médiathèque Meinau 10:00 à 12:00
14:00 à 19:00
10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 14:00 à 18:00 10:00 à 13:00
14:00 à 17:00
Médiathèque Mélanie de Pourtalès 10:00 à 12:00
14:00 à 19:00
10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
10:00 à 13:00
14:00 à 17:00
Médiathèque Neudorf 10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 19:00
10:00 à 13:00
14:00 à 17:00
Médiathèque Neuhof 14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 17:00
Médiathèque Olympe de Gouges 10:00 à 18:00 10:00 à 18:00 13:00 à 19:00 10:00 à 18:00 10:00 à 17:00
Médiathèque Simone Veil 13:00 à 19:00 09:00 à 17:00 13:00 à 19:00 13:00 à 19:00 09:00 à 17:00
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Médiathèque André Malraux 12:00 à 19:00 10:00 à 19:00 12:00 à 19:00 12:00 à 20:00 10:00 à 19:00
Médiathèque Cronenbourg 15:00 à 19:00 10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 17:00
Médiathèque Elsau 14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 15:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 17:01
Médiathèque Gisèle Halimi 12:00 à 19:00 10:00 à 18:00 12:00 à 18:00 12:00 à 19:00 10:00 à 17:00
Médiathèque Hautepierre 13:00 à 18:00 13:00 à 18:00 13:00 à 18:00 13:00 à 18:00 10:00 à 18:00
Médiathèque Meinau 10:00 à 12:00
14:00 à 19:00
10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 14:00 à 18:00 10:00 à 13:00
14:00 à 17:00
Médiathèque Mélanie de Pourtalès 10:00 à 12:00
14:00 à 19:00
10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
10:00 à 13:00
14:00 à 17:00
Médiathèque Neudorf 10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 19:00
10:00 à 13:00
14:00 à 17:00
Médiathèque Neuhof 14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 18:00
14:00 à 18:00 14:00 à 18:00 10:00 à 12:00
14:00 à 17:00
Médiathèque Olympe de Gouges 10:00 à 18:00 10:00 à 18:00 13:00 à 19:00 10:00 à 18:00 10:00 à 17:00
Médiathèque Simone Veil 13:00 à 19:00 09:00 à 17:00 13:00 à 19:00 13:00 à 19:00 09:00 à 17:00

Horaires du bibliobus

  Horaires Lieux
Mardi 16:00 à 17:30 Bibliobus - Place de Bordeaux
Mercredi 17:00 à 18:00
10:30 à 12:00
14:00 à 15:00
15:30 à 16:30
Bibliobus - Place d'Ostwald
Bibliobus - Rue Virgile
Bibliobus - Square Appert
Bibliobus - Rue Primo Levi
Jeudi 16:00 à 17:30 Bibliobus - Place de Wattwiller
Vendredi 17:30 à 18:30
Bibliobus - Rue de Stuttgart
Samedi 15:30 à 16:30
14:00 à 15:00
Bibliobus - Boulevard Jean-Sébastien Bach
Bibliobus - Robertsau